Ny dramatikk i 2019

Intervju 03.01.2019 av Trine Kleven

Foto: Kristin von Hirsch
Film og redigering: Trine Kleven